Askeleita pitkällä tiellä

Merkittävän roolin ottaminen ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on logistiikkapalvelujen toimittajille sekä keskeinen velvollisuus että haaste. Kuljetus ja varastointi kuluttavat paljon energiaa, jonka vuoksi niillä on myös suuri hiilijalanjälki. Yksi syy on se, että päästöttömiä kuorma-autoja ei ole vielä riittävästi saatavilla. Teknologinen muutos on kuitenkin jo täydessä vauhdissa. Michael Kriegel, Department Head DACHSER Chem Logistics, kertoo hyödynnettävistä mahdollisuuksista ja roolista, joka logistiikalla voi olla ilmastonsuojelussa.

Kemianteollisuuden logistiikkapalveluiden ja ilmastotoimien vuorovaikutus.
Kemianteollisuuden logistiikkapalveluiden ja ilmastotoimien vuorovaikutus.

Kemianteollisuus on keskeistä Euroopan ja Saksan teknologiselle suvereniteetille. Lähes kaikki teollisuudenalat ovat suoraan tai välillisesti riippuvaisia kemianteollisuudesta ja sen tuotteista, prosesseista ja menettelyistä, koska se on monien toimitusketjujen ensimmäinen lenkki. Toisin sanoen kemianteollisuuden tulevaisuuden kestävyys varmistaa sen, että Eurooppa ja Saksa ovat tulevaisuuden kannalta kestäviä yritysten sijaintipaikkoja.

Vaatii kuitenkin paljon työtä, että tämä teollisuudenala, joka Saksan kemianteollisuuden yhdistyksen VCI:n laskelmien mukaan tuottaa noin viisi prosenttia Saksan hiilidioksidipäästöistä, voisi saavuttaa nettonollapäästötavoitteen vuoteen 2050 mennessä EU:n Green Deal -sopimuksen mukaisesti. Asialistan kärjessä ovat siirtyminen vihreisiin energialähteisiin, uusiutuvien raaka-aineiden käytön lisääminen ja tuotteiden elinkaaren hallinnan parantaminen. Ratkaisevan tärkeitä ovat myös kestävät tuotantoketjun alku- ja loppupään prosessit,  erityisesti logistiikka puolella.

Ilmastoystävällinen kasvu

Muutos ei kuitenkaan voi tapahtua hinnalla millä hyvänsä eikä esimerkiksi  peruslogistiikkapalveluiden vähentäminen ole pätevä ratkaisu. Päinvastoin m  aantie-, rautatie-, lento- ja merikuljetusten määrän odotetaan  kasvavan. Tämän vuoksi on tärkeää hyödyntää saatavilla olevia teknologioita, jotta logistiikkapalveluiden ilmastovaikutuksia voidaan vähentää yhä enemmän ja näin optimoida asiakkaiden logistiikkataseita suhteessa heidän omiin vastuullisuustavoitteisiinsa. ”Ilmastoneutraalin” logistiikan tarjoaminen hiilikaupan avulla ei todellakaan ole kestävä ratkaisu pitkällä aikavälillä. Se ei auta ilmastoa eikä energia- ja päästöintensiivisiä yrityksiä. Tärkeää on, että päästöjä todella vältetään ja vähennetään, vaikka tämä onkin paljon työläämpi tie. Kun kaikki mahdollisuudet vähentää päästöjä teknisin keinoin on käytetty, kasvihuonekaasupäästöjen kompensointihankkeet ovat perusteltuja. Nämä hankkeet on kuitenkin arvioitava huolellisesti vakiintuneiden laatustandardien ja ihannetapauksessa oman arvioinnin perusteella.

Aktiivinen sitoutuminen kestävään kehitykseen kannattaa ja näkyy sijoituksissa  luokitus alustoilla, kuten Carbon Disclosure Project (CDP) ja EcoVadis:sessa, joita myös kemianteollisuuden asiakkaat käyttävät.

Aktiivinen sitoutuminen kestävään kehitykseen kannattaa ja näkyy sijoituksissa luokitus alustoilla, kuten Carbon Disclosure Project (CDP) ja EcoVadis:sessa, joita myös kemianteollisuuden asiakkaat käyttävät. Safety & Quality Assessment for Sustainability (SQAS) -järjestelmän mukaisilla laitosarvioinneilla on tärkeä rooli kemianteollisuudessa. Tällaiset arvioinnit voivat varmistaa, että työprosesseja parannetaan jatkuvasti työntekijöiden, väestön ja ympäristön suojelemiseksi.

Michael Kriegel, Department Head DACHSER Chem Logistics
Michael Kriegel, Department Head DACHSER Chem Logistics

Kestävän kehityksen neljä toiminta-aluetta

Logistiikkapalvelujen toimittajille neljä toiminta-aluetta ovat avainasemassa paremman kestävyyden saavuttamiseksi: prosessien tehokkuus, energiatehokkuus, tutkimus ja innovaatiot sekä sosiaalinen sitoutuminen yrityksen ulkopuolella.

Sekä asiakkaan että palveluntoimittajan näkökulmasta logistiikkaprosessien jatkuva tehostaminen – esimerkiksi tekoälyn tai esineiden internet -sovellusten avulla – on merkittävä keino vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Muita tehokkaita prosessitehokkuuden optimointivälineitä ovat kuorma-autojen kapasiteetin maksimaalinen hyödyntäminen, kuten megaperävaunujen ja pidempien kuorma-autojen käyttö, ajon välttäminen tyhjillä kuorma-autoilla ja multimodaalisten kuljetusten käyttö yhdistetyissä kuljetuksissa.

Energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen olisi mahdollisuuksien mukaan asetettava etusijalle. Esimerkiksi kaikki DACHSERin logistiikkalaitokset eri puolilla maailmaa toimivat täysin vihreällä sähköllä. Samaan aikaan yhtiö nopeuttaa investoimista omiin rakennuksiin asennettaviin aurinkosähköjärjestelmiin. Lisäksi LED-valaistus, akkukäyttöiset maakuljettimet ja alhainen energiankulutus lämmöntalteenoton avulla edistävät tehokkuustavoitteiden saavuttamista. Sähkökuorma-autot ja rahtipolkupyörät ovat jo vakiokalustoa kaikkien jäähdyttämättömien lähetysten päästöttömissä toimituksissa, jotka kulkevat kaupunkien tarkasti määritellyillä keskusta-alueilla. Vuoden 2025 loppuun mennessä DACHSER on ottanut konseptin käyttöön 24 suuressa kaupungissa ympäri Eurooppaa.      

Kolmas toiminta-alue, tutkimus ja innovaatiot, keskittyy tulevaisuuden päästöttömän logistiikan valmisteluun. Kolmessa sähköisen liikkuvuuden kohteessa Saksassa testataan päästöttömiä ajoneuvoja lyhyen ja pitkän matkan kuljetuksissa latausinfrastruktuureiden lisäksi. Koska tehokkuus vähentää osaltaan myös päästöjä, digitalisaatio ja tekoälyn tukema prosessien optimointi ovat niin ikään tärkeässä roolissa. DACHSER Enterprise Lab käynnistettiin tätä tarkoitusta varten ja se on Fraunhofer IML:n tukema. Projekti keskittyy innovaatioihin, jotka tekevät tavaravirroista ja niihin liittyvistä prosesseista digitaalisempia, tehokkaampia ja kestävämpiä.

Kaiken lisäksi myös sosiaalisella toiminnalla, joka ei kuulu yrityksen liiketoiminnalliseen tai maantieteelliseen vaikutuspiiriin, on merkitystä yrityksen kestävyyden kannalta. Tällä neljännellä toiminta-alueella DACHSER keskittyy yhteistyöhön lasten avustusjärjestön Terre des Hommesin kanssa. Näissä hankkeissa keskeistä on luonnonvarojen suojelu. Sen lisäksi, että tämä suojelu auttaa lapsia, se on erityisen tärkeää kehitysmaissa ja nousevan talouden maissa, koska ilmastonmuutoksen vaikutukset tuntuvat niissä voimakkaasti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että logistiikkapalvelujen toimittaja voi osaltaan edistää kestävää kehitystä ja hillitä ilmastonmuutosta näillä neljällä keskeisellä toiminta-alueella. Edessä on kuitenkin vielä pitkä tie. Esimerkiksi nykytilanteessa kestää todennäköisesti vielä 15–20 vuotta, ennen kuin kaikki maantieliikenteessä olevat dieselkuorma-autot on korvattu. Ilmastoteko vaatii siis paljon sinnikkyyttä ja ennen kaikkea yhteistyötä kaikilta markkinaosapuolilta – asiakkailta, logistiikkapalvelujen toimittajilta, kuljetuskumppaneilta ja kuljetusliikkeiltä.

DACHSER maailmanlaajuisesti
Ota meihin yhteyttä
Kontakti Jonne Kuusisto Communications Consultant Nordic